За БАПИМ | Мисия и визия


Мисия и визия

Членовете на БАПИМ си поставят за мисия създаването на индсутрия, която спазва етичните и Европейски норми за добив на инертни материали и работи за устойчиво развитие на бизнеса и общностите, в които се осъществява добив.

Цели на Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ):

Подкрепа на членовете на асоциацията в тяхната комуникация с държавните органи

Защита интересите на членовете на асоциацията

Недопускане на незаконен добив на инертни материали на територията на Република България

Изработване и разпространяване на най-добри практики в областта на производството на инертни материали

Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място

Опазване на околната среда и разработване на устойчиви техники и методи на производство