Ресурси | Проучвания и публикации


Проучвания и публикации
 
  Годишен доклад на UEPG - 2012-2013 година

Годишният доклад на Европейската асоциация за инертни материали (UEPG) за 2012 - 2013 година може да разгледате тук.

Докладът е на английски език.

  Годишен доклад на UEPG - 2011-2012 година

Годишният доклад на Европейската асоциация за инертни материали (UEPG) за 2012 - 2013 година може да разгледате тук.

Докладът е на английски език.

  Проучване на състоянието и практиките за добив на инертни материали от реки в България

През м.ноември 2009г. БАПИМ съвместно с международната природозащитна организация WWF инициира проект с цел изследване на добивните практики в реки в България. Една от основните цели на проекта бе да представи въздействията на добивните дейности в реки (най-вече незаконните и неконтролирани дейности) върху трите стълба на устойчивото развитие - екологичен, социален и икономически. Проектът приключи през 2010г., като окончателния доклад по проекта показва еднозначно, че добива на инертни материали в реки има негативен ефект върху морфологията на реките и речните екосистеми и води до изключително големи икономически загуби.

Проучване на състоянието и практиките за добив на инертни материали от реки в България - резюме