Сигнали за незаконен добив

„Андела“ АД

Основен производител на инертни материали в Бургаски регион.

Дружеството е специализирано в добив и преработка на взривена скална маса; основен източник на трошени каменни фракции, пясъци, варови и циментови разтвори, намиращи своето приложение в железопътно,речно и морско строителство, бетонови смеси, варови и циментови разтвори и др.

Повече Информация

 

„Ескана“ АД

"ЕСКАНА" АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и търговия с инертни материали.

Компанията е основен производител на сертифицирани трошенокаменни фракции и естествени пясъци във Варненска област и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” гр. Варна, създадено през тридесетте години на миналия век.

Дружеството е водещо в българската минна индустрия. Представител е на модерния бизнес в България, с изразена гражданска позиция и отговорно отношение към околната среда и социалните проблеми в регионите, на чиито територии е разположено.

Повече Информация

 

„Инермат“ АД

Фирма „Инермат” АД – гр. Стара Загора е правоприемник на държавната „Инермат” ЕАД, която от 1997 г. е в процедура по концесиониране на находищата си „Братя Кунчеви” и „Зимница”.
Нашата основна цел е да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти и постигаме съответствие с всички приложими местни, национални, международни изисквания и стандарти. Ние се стремим да поддържаме и непрекъснато да подобряваме качеството на предлаганите продукти.
Заедно с нашите клиенти и доставчици изграждаме открити, коректни и дълготрайни партньорски отношения.

Повече Информация

 

„Камъни и пясък” ЕООД

Разработващо и управляващо кариера „Пет могили – Запад” , находяща се в района на с.Чепинци, „Камъни и пясък” ЕООД е българско дъщерно дружества, част от структурата на австрийския холдинг „Kirchdorfer Gruppe” – един от значимите и утвърдени, с повече от 130-годишна история, производител в Австрия на цимент, бетонови изделия, инертни материали и бетон.

Със своята над 20-годишна история, дружеството е сред доказаните и предпочитани доставчици на инертен материал, използван в реализацията на големи национални проекти като изграждането на летище София, Софийски метрополитен, спортна зала „Арена Армеец”, множество търговски центрове в София и др.

Повече Информация

 


МДЗ „Балша“ АД

МИННО ДОБИВЕН ЗАВОД "БАЛША" АД е най-модерното комплексно, механизирано инженерно съоръжение за добив на трошен камък в голяма гама на елементарни фракции. Намира се в южните склонове на Западна Стара планина, на около 4 км северозападно от с. Балша и на около 20 км от гр. София.

МДЗ "Балша" АД произвежда продукти за строителството – добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси, пътни основи, скални насипи и други.

Повече Информация

 


МГУ „Св. Иван Рилски“

Mинно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. Той е основен за кадрите в минната индустрия в страната, като за последните 60 години е утвърден като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация.

Университетът е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

Повече Информация

 


„Огняново К“ АД

„Огняново К“ АД е дъщернo дружество на Plena Holding S.A. - основана като шведска фамилна инвеститорска компания през 1980 г. - и  е най-големият производител на варови продукти в България.

Успехът на "Огняново К" АД е пряко свързан с идентифицирането и задоволяването на конкретните изисквания на всеки отделен потребител. Като прибавим добрите финансови условия и сигурността на доставките получаваме печелившата формула за доверие сред клиентите. Наличието на две отделни производствени мощности, съответно в с.Огняново и около гр.Драгоман, е сериозно логистично предимство и гаранция за надеждност на доставките

Повече Информация

 


„Холсим кариерни материали“ АД

„Холсим кариерни материали“ АД – гр.София и „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД са част от Групата „LafargeHolcim“ - световен лидер в сектора на строителните материали с предприятия за производството на цимент, инертни материали и бетон в около 80 държави на всички континенти.

Основните фактори, обуславящи конкурентоспособността на двете дружества са модерните технологии и оборудване, благодарение на които се постига много високо качество на произвежданите продукти. От значение е и безспорният им капацитет да изпълняват поръчки в голям обем за сравнително кратки срокове.

„Холсим кариерни материали“ АД – гр.София разполага с две баластриери в Софийска област – в покрайнините на с. Чепинци и с. Негован, и една в близост до с.Динката, община Пазарджик.
„Холсим кариерни материали Пловдив АД разработва три находища на територията на Пловдивска област - каменните кариери „Белащица” и „Шишманци” и баластриера „Ръжево Конаре”.

Повече Информация

 


„Холсим кариерни материали Пловдив“ АД

„Холсим кариерни материали“ АД – гр.София и „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД са част от Групата „LafargeHolcim“ - световен лидер в сектора на строителните материали с предприятия за производството на цимент, инертни материали и бетон в около 80 държави на всички континенти.

Основните фактори, обуславящи конкурентоспособността на двете дружества са модерните технологии и оборудване, благодарение на които се постига много високо качество на произвежданите продукти. От значение е и безспорният им капацитет да изпълняват поръчки в голям обем за сравнително кратки срокове.

„Холсим кариерни материали“ АД – гр.София разполага с две баластриери в Софийска област – в покрайнините на с. Чепинци и с. Негован, и една в близост до с.Динката, община Пазарджик.
„Холсим кариерни материали Пловдив АД разработва три находища на територията на Пловдивска област - каменните кариери „Белащица” и „Шишманци” и баластриера „Ръжево Конаре”.

Повече Информация

 


„Агремайн“ ООД

Компания, създадена от водещи специалисти с дългогодишен опит с трошачно-пресевно и минно оборудване. Основната дейност е свързана с подбор, доставка и изграждане на минно-добивни инсталации, като трошачно-пресевни, рециклиращи, такива третиращи отпадни води и др.

Агремайн има реализирани проекти в редица производители на интертни материали в страната.

Повече Информация

 


„Прайм Технолоджийс“ ООД

Търговска дружество, официален партньор на водещи производители на машини и оборудване за строителството и индустрията със специален фокус към технологиите, машините и оборудването за добив и обработка на инертни материали, рециклиращата индустрия, земекопна и подемно-транспортна техника.

Фирмата е официален дисктрибутор на редица компании ангажирани в поддръжката на минно-добивната дейност, сред които Metso Minerals; CDE Global; YANMAR; КUBOTA; VOLVO PENTA и др.

Повече Информация

 


„Грома Холд“ ЕООД

Грома Холд ЕООД е българска частна компания, създадена през 1995 г., лидер в сектора на инфраструктурното строителство и производството на материали за строителството.

Търговско дружество, официален партньор на водещи производители на машини и оборудване за строителството и индустрията със специален фокус към технологиите, машините и оборудването за добив и обработка на инертни материали, рециклиращата индустрия, земекопна и подемно-транспортна техника.

Фирмата е официален дисктрибутор на редица компании ангажирани в поддръжката на минно-добивната дейност, сред които Metso Minerals; CDE Global; YANMAR; КUBOTA; VOLVO PENTA и др.

Повече Информация

 


„Европейски пътища“ АД

Европейски Пътища АД е българска компания с над 50 годишна история.

Дружеството е специализирано в изграждането на инфраструктурни обекти.

В периода 2014-2015 г. компанията е изпълнила проекти за строителство и рехабилитация на над 70 км магистрален път, 100 км пътища от републиканската пътна мрежа и над 200 км рехабилитация и ремонт на улична и общинска пътна мрежа.

Повече Информация

 


„Сандвик България“ EООД

 

„Булпол Център“ ООД

Булпол Център ООД е компания сертифицирана по ISO 9001:2015, която присъства на пазара на смазочни продукти в България от края на 2012 година. Екипът от професионалисти, който стои зад нея е с дългогодишен опит в производството и дистрибуцията на смазочни продукти.

Фирмата е оторизиран представител на полската компания Lotos Oil. Предлага цялостни решения в областта на смазочните продукти - приложение, стандартизация, оптимизация на експлоатацията, мониторинг и др.

Повече Информация

 


„Евромаркет Кънстракшън” ЕАД

Евромаркет Кънстракшън е дружество в рамките на Евромаркет Груп, специализирано в доставката и сервиза на строителна и минно-кариерна техника. Компанията е официален представител за България на световни технологични лидери като Komatsu, Manitou, Cifa, Hidromek,Rammer, Bretec, MEP, Grove, Ammann, Gehl, UNIC, и много други. Предлаганите машини отговарят на стандартите за качество DIN, ISO, AWS и др., както и изискванията за вредни емисии и безопасност на Европейската общност.

Евромаркет Кънстракшън разполага с високотехнологични сервизни бази на територията на цялата страна и осигурява пълно следпродажбено обслужване – гаранционен и извънгаранционен сервиз, оригинални резервни части и консумативи, както и своевременна реакция на мобилен сервизен екип на място при клиента.

Повече Информация