Сигнали за незаконен добив

Терминът "устойчиво развитие" описва модел на използване на ресурсите, така че да бъдат задоволени човешките нужди, като в същото време се съхранява околната среда, за да бъдат посрещани нуждите не само на настоящите, но и на бъдещите поколения.

Устойчивото развитие съчетава в едно грижата и опазването на природните системи и предизвикателствата при задоволяване на нуждите на обществото.

Сферата на устойчивото развитие е разделено на три основни области:
 • Устойчивост на околната среда
 • Икономическа устойчивост
 • Устойчивост в социалната сфера

Още през 70-те години на 20 век терминът "устойчивост" е използван, за да опише икономика, която е в синхрон с основните еколгични системи. По това време еколозите насочват вниманието на обществото към ограничените ресурси и бързия растеж, като алтернативата е устойчива икономика, която взима под внимание грижата за екологичните системи.


Екологични Показатели

Устойчивото развитие по отношение на околната среда включва грижа за множество показатели.

Производството на инертни материали понякога е енергоемко и в същността си е силно свързано с околната среда. Една от основните цели на членовете на БАПИМ е максимално да ограничат влиянието на своята дейност върху околната среда в следните области:
 • Енергийна ефективност
 • Ефективност на използваните природни ресурси като вода
 • Синхрон със социални и екологични стандарти
 • Дейности, които влияят на околната среда, като транспорт

Социална обвързаност

Членовете на БАПИМ са ангажирани в множество проекти в различни сфери, за да подобрят качеството на живот в общностите, в които извършват своята дейност.

Всеки проект е насочен към конкретните нужди на общностите в следните области от социалната сфера на устойчиво развитие:
 • Безопасно работно място
 • Права на трудещите се
 • Ангажираност с живота на общностите, където компаниите извършват дейност
 • Ангажираност към нуждите на всички заинтересовани страни

Икономически просперитет

С оглед на важността от географска близост до пазарите ни, бизнеса на членовете на БАПИМ е местен. Компаниите членове са установили дълбоки връзки с местните общности в регионите, в които извършват дейноста си и са важен фактор за просперитета им.

Създаването на бизнес стойност от дейността на членовете на БАПИМ се "връща" в местните икономики и е мултиплициран многократно от приноса на клиентите и доставчиците.

Служители в компаниите членове на БАПИМ обикновено са жители на градовете и селата, където са разположени кариерите и по този начин компаниите за добив на инертни материали са един от основните създатели на работни места в отдалечени региони на страната.

Изгрaждане на устойчив бизнес